Mokyklos taryba

Mokyklos Taryba yra aukščiausia Mokyklos savivaldos institucija, renkama dvejiems metams. Taryba telkia pedagogus, aptarnaujantį personalą, tėvus (kitus teisėtus vaiko atstovus) demokratiniam Mokyklos valdymui, padeda spręsti Mokyklos aktualius klausimus, atstovauti direktoriui teisėtiems Mokyklos interesams.

Tarybos nuostatai tvirtinami direktoriaus įsakymu.

Mokyklos tarybos pirmininkas

Henrik Tomaševič

Tarybos nariai:

Natalija N. Afanasjeva

Natalja Godovščikova

Nadiežda Klokatova

Janina Snarska

Rita Falevičienė

Tame sudėtyje Mokyklos taryba dirba nuo 2017 09 07

Taryba:

teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo priemonių;

pritaria Mokyklos strateginiam planui, Mokyklos metiniam veiklos planui, Vidaus ir darbo tvarkos taisyklėms, kitiems Mokyklos veiklą reglamentuojantiems dokumentams, teikiamiems Mokyklos direktoriaus;

teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl Mokyklos nuostatų pakeitimo ar papildymo, Mokyklos struktūros tobulinimo;

išklauso Mokyklos metines veiklos įsivertinimo ataskaitas ir teikia siūlymus Mokyklos direktoriui dėl veiklos tobulinimo, saugių ugdymo (si) ir darbo sąlygų sudarymo;

svarsto Mokyklos pedagogų, tėvų (kitų teisėtų vaiko atstovų) savivaldos institucijų ar bendruomenės narių iniciatyvas ir teikia siūlymus Mokylos direktoriui;

deleguoja atstovus į mokytojų atestacijos, viešo konkurso laisvai Mokyklos direktoriaus vietai užimti komisijas;

teikia siūlymus, atestuojant Mokyklos direktorių;

susipažįsta ir teikia pasiūlymus Mokyklos direktoriui lėšų naudojimo klausimais.