Nuostatai

ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLOS NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja mokyklos (toliau – Mokyklos) teisinę formą, priklausomybę, savininką, jo teises ir pareigas įgyvendinančią instituciją, Mokyklos buveinę, Mokyklos grupę, tipą, pagrindinę paskirtį, mokymo kalbą ir mokymo formas, veiklos teisinį pagrindą, veiklos sritis, rūšis, tikslą, uždavinius, funkcijas, mokymosi pasiekimus įteisinančių dokumentų išdavimą, Mokyklos teises, veiklos organizavimą ir valdymą, savivaldą, darbuotojų priėmimą į darbą, jų darbo apmokėjimą tvarką ir atestaciją, Mokyklos turtą, lėšas, jų naudojimo tvarką ir finansinės veiklos kontrolę, reorganizavimo, likvidavimo ar pertvarkymo tvarką.
 2. Mokyklos oficialus pavadinimas – Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokykla. Mokykla įregistruota Juridinių asmenų registre, kodas 191417428.
 3. Trumpas mokyklos pavadinimas – Jašiūnų muzikos mokykla
 4. Mokyklos įsteigimo data – 1992-08-27.
 5. Teisinė forma – biudžetinė įstaiga.
 6. Priklausomybė – Šalčininkų rajono savivaldybės Mokykla.
 7. Savininkas – Šalčininkų rajono savivaldybė, adresas – Vilniaus g. 49, Lt-17116, Šalčininkai.
 8. Savininko teises ir pareigas įgyvendina – Šalčininkų rajono savivaldybės taryba. Jos kompetencija pagal Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų įstatymą:

8.1. tvirtina Mokyklos nuostatus;

8.2. priima į pareigas ir iš jų atleidžia Mokyklos direktorių;

8.3.priima sprendimą dėl Mokyklos buveinės pakeitimo;

8.4. priima sprendimą dėl Mokyklos reorganizavimo ir likvidavimo;

8.5. skiria ir atleidžia likvidatorių arba sudaro likvidacinę komisiją ir  nutraukia jos  įgaliojimus;

8.6. sprendžia kitus įstatymuose ir Mokyklos nuostatuose jos kompetencijai priskirtus klausimus.

 1. Mokyklos buveinė – M. Balinskio g. 16, LT-17249, Jašiūnai, Šalčininkų r.
 2. Grupė – Neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla.
 3. Mokymo kalba – lietuvių kalba.
 4. Mokymo forma – dieninė.
 5. Pagrindinė paskirtis – tenkinti mokinių pažinimo, ugdymo(si) ir saviraiškos poreikius, padėti jiems tapti aktyviais visuomenės nariais; formalųjį švietimą papildančio ugdymo paskirtis – pagal ilgalaikes programas sistemingai plėsti tam tikras srities žinias, stiprinti gebėjimus ir įgūdžius ir suteikti asmeniui papildomas dalykines kompetencijas.
 6. Vykdomos švietimo programos – muzikinio ugdymo programos.
 7. Mokykloje išduodami mokymosi pasiekimus įteisinantys dokumentai – Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai.
 8. Mokykla yra viešasis juridinis asmuo turintis sąskaitas banke, antspaudą su savivaldybės herbu ir savo Mokyklos pavadinimu, atsiskaitomąją ir kitas sąskaitas Lietuvos Respublikos įregistruotuose bankuose. Savo veiklą grindžia Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos švietimo, Biudžetinių įstaigų ir kitais įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, švietimo ir mokslo ministro įsakymais, kitais teisės aktais, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimais, Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymais ir šiais Nuostatais.

 

 1. MOKYKLOS VEIKLOS SRITYS IR RŪŠYS, TIKSLAI, UŽDAVINIAI, FUNKCIJOS, MOKYMOSI PASIEKIMUS ĮTEISINANČIŲ DOKUMENTŲ IŠDAVIMAS

 

 1. Mokyklos veiklos sritis – švietimas.
 2. Mokyklos švietimo veiklos rūšys:

18.1. pagrindinė veiklos rūšis – kultūrinis švietimas, kodas 85.52;

18.2. kitos veiklos rūšys:

18.2.1. švietimui būdingų paslaugų veikla (kodas 85.60);

 1. Mokyklos veiklos tikslas – per kompetencijų įgijimą teikti kokybišką, atitinkantį ugdytinių meninio pažinimo, lavinimosi ir saviraiškos poreikius ugdymą, sudaryti sąlygas įgyti menines, bendrakultūrines kompetencijas per muziką.
 2. Mokyklos veiklos uždaviniai:

20.1. ugdyti vaikų asmenines, kultūrines, edukacines, socialines, profesines kompetencijas, tenkinant saviraiškos, pažinimo ir ugdymo(-si) poreikius;

20.2. atskleisti ugdytinių meninius gabumus ir kūrybiškumą, plėtoti jų gebėjimus ir talentą;

20.3. stiprinti mokinių meninę brandą;

20.4. bendradarbiauti su savivaldybės, šalies švietimo ir kultūros įstaigomis, plėtoti kultūrinius mainus;

20.5. individualizuoti ugdymo programas, sudarant sąlygas ugdytiniams pasirinkti savo polinkius, gabumus ir siekius atitinkančią muzikinio, meninio ugdymo programą;

20.6. užtikrinti ugdymo(-si) kokybę, saugią ir sveiką aplinką.

 1. Mokyklos funkcijos:

21.1. užtikrina geros kokybės švietimą, vykdo mokymo sutartyse numatytus įsipareigojimus;

21.2. vadovaudamasi švietimo ir mokslo ministro patvirtintomis neformaliojo švietimo programomis, atsižvelgdama į Mokyklos bendruomenės reikmes, ugdytinių poreikius, interesus, gebėjimus bei jų amžių, konkretina ir individualizuoja ugdymo turinį;

21.3. vykdo pradinio, pagrindinio meninio ugdymo programas bei mokinių ir Mokyklos poreikius tenkinančius programų modelius;

21.4. sudaro palankias sąlygas mokinių veiklai;

21.5. vykdo ugdymo pasiekimų patikrinimą;

21.6. sudaro sąlygas darbuotojams tobulinti profesinę kompetenciją, skleisti gerąją patirtį;

21.7. užtikrina higienos normas, teisės aktų reikalavimus atitinkančią sveiką, saugią mokymosi ir darbo aplinką;

21.8. kuria ugdymo turinio reikalavimams įgyvendinti reikiamą materialinę bazę;

21.9. viešai skelbia informaciją apie Mokyklos veiklą;

21.10. atlieka kitas įstatymų ir kitų teisės aktų numatytas funkcijas.

 1. Baigus neformaliojo švietimo pradinio ir pagrindinio meninio ugdymo programas mokiniams išduodami Neformaliojo vaikų švietimo pažymėjimai (kodas 9201).

 

III. MOKYKLOS TEISĖS IR PAREIGOS

 

 1. Mokykla, įgyvendindama jai pavestus tikslus ir uždavinius, atlikdama paskirtas funkcijas, turi teisę:

23.1. parinkti ugdymo(-si) metodus ir ugdymo(-si) veiklos būdus;

23.2. kurti naujus ugdymo(-si), mokymo ir mokymosi modelius, užtikrinančius geros kokybės išsilavinimą;

23.3. Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos arba Mokyklos nuostatuose nustatytu mastu prisiimti įsipareigojimus, sudaryti mokymo sutartis ir kitas su Mokyklos veikla susijusias sutartis;

23.4. bendradarbiauti su savo veiklai įtakos turinčiais fiziniais ir juridiniais asmenimis ir organizacijomis;

23.5. įstatymų nustatyta tvarka jungtis į asociacijas;

23.6. gauti paramą Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymo nustatyta tvarka;

23.7. inicijuoti, vykdyti ir dalyvauti savivaldybės, šalies ir tarptautiniuose projektuose;

23.8. turėti kitų teisių, kurios neprieštarauja Lietuvos Respublikos įstatymams ir kitiems teisės aktams.

23.9. Reikalauti iš mokinio tėvų(globėjų, rūpintojų) atsakomybės už materialinės žalos padarymą.

 1. Mokyklos pareigos:

24.1. užtikrinti Mokyklos tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, funkcijų atlikimą;

24.2. sveiką, saugią aplinką;

24.3. geros kokybės švietimą;

24.4. ugdymo, švietimo programų vykdymą;

24.5. atvirumą vietos bendruomenei;

24.6. mokymo sutarties sudarymą ir sutartų įsipareigojimų vykdymą.

 

 1. MOKYKLOS VEIKLOS ORGANIZAVIMAS IR VALDYMAS

 

 1. Mokyklos veikla organizuojama pagal:

25.1. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos strateginį planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos direktorius;

25.2. Mokyklos direktoriaus patvirtintą Mokyklos metinį veiklos planą, kuriam pritaria Mokyklos taryba;

25.3. Mokyklos ugdymo programas, suderintas su Mokyklos taryba ir Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos švietimo skyriumi bei patvirtintas Mokyklos direktoriaus;

25.4. Mokyklos direktoriaus pareigybės aprašymą tvirtina savivaldybės administracijos direktorius. Direktorius konkurso būdu į pareigas skiriamas ir iš jų atleidžiamas teisės aktų nustatyta tvarka. Direktorius pavaldus ir atskaitingas Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai.

 1. Mokyklos direktorius:

26.1. organizuoja Mokyklos darbą, kad būtų įgyvendinami Mokyklos tikslai ir atliekamos nustatytos funkcijos;

26.2. vadovauja Mokyklos strateginio plano ir metinių veiklos planų, švietimo programų rengimui, juos tvirtina, vadovauja jų vykdymui;

26.3. teisės aktų nustatyta tvarka skiria ir atleidžia mokytojus, aptarnaujantį personalą, tvirtina jų pareigybių aprašymus, tvirtina pareigybių sąrašą, neviršijant nustatyto didžiausio leistino pareigybių skaičiaus, skatina juos, prireikus skiria drausmines nuobaudas;

26.4. atsako už informacijos apie Mokykloje vykdomas neformaliojo švietimo programas, jų pasirinkimo galimybes, priėmimo sąlygas, mokamas paslaugas, mokytojų kvalifikaciją, svarbiausius Mokyklos pasiekimus ir tradicijas, informacijos paskelbimą;

26.5. užtikrina bendradarbiavimu grįstus santykius, mokytojo etikos normų laikymąsi, skaidriai priimamus sprendimus, bendruomenės narių informavimą, pedagoginio ir nepedagoginio personalo profesinį tobulėjimą, sveiką ir saugią Mokyklos aplinką;

26.6. vadovauja rengiant ir įgyvendinant Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinės veiklos programą, organizuoja ir koordinuoja Mokyklos veiklą pavestoms funkcijoms atlikti, tikslui ir uždaviniams įgyvendinti, analizuoja ir vertina veiklą, materialinius ir intelektualinius išteklius ir atsako už Mokyklos veiklos organizavimą, jos rezultatus;

26.7. garantuoja, kad pagal Lietuvos Respublikos viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymą teikiami ataskaitų rinkiniai ir statistikos ataskaitos būtų teisingi;

26.8. vykdo nuolatinę ugdymo proceso priežiūrą;

26.9. telkia Mokyklos bendruomenę valstybinės švietimo politikos įgyvendinimui, ilgalaikėms ir trumpalaikėms Mokyklos veiklos programoms įgyvendinti;

26.10. puoselėja demokratinius Mokyklos bendruomenės santykius, palaiko ryšius su bendruomene, Mokyklos rėmėjais, visuomene, kuria ugdymui palankią sociokultūrinę aplinką;

26.11. analizuoja Mokyklos veiklos ir valdymo išteklių būklę ir atsako už mokyklos veiklos rezultatus;

26.12. užtikrina veiksmingą Mokyklos vidaus kontrolės sistemos kūrimą, jos veikimą ir tobulinimą;

26.13. teisės aktų nustatyta tvarka valdo, naudoja Mokyklos turtą, lėšas ir jomis disponuoja, užtikrina racionalų ir taupų lėšų bei turto naudojimą, atsako už tikslinį lėšų panaudojimą;

26.14. sudaro komisijas, darbo grupes, sutartis Mokyklos funkcijoms vykdyti;

26.15. leidžia pagal kompetenciją įsakymus, kontroliuoja jų vykdymą;

26.16. sudaro sąlygas darbuotojų kvalifikacijos tobulinimui, sudaro sąlygas atestuotis;

26.17. inicijuoja Mokyklos savivaldos institucijų sudarymą ir skatina jų veiklą;

26.18. atstovauja Mokyklai kitose institucijose;

26.19. rengia metines veiklos ataskaitas ir teikia Šalčininkų rajono savivaldybės tarybai.

26.20. vykdo kitas teisės aktuose ir pareigybės aprašyme nustatytas funkcijas.

 1. Mokyklos direktorius atsako už Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų laikymąsi, demokratinį Mokyklos valdymą, bendruomenės narių informavimą, tinkamą funkcijų atlikimą, tikslų ir uždavinių įgyvendinimą, Mokyklos veiklos rezultatus.
 2. Mokykloje sudaromos mokytojų metodinės grupės ir metodinė taryba. Metodinės grupės ir metodinė taryba nustato mokytojų metodinės veiklos prioritetus, mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, inicijuoja naujovių diegimą, teikia Mokyklos direktoriui suderintus siūlymus dėl ugdymo turinio, ugdymo plano, ugdymo programų, ugdymo proceso organizavimo, ugdymo sąlygų gerinimo.
 3. Metodinės grupės nariai yra vieno ar giminingų dalykų mokytojai. Grupei vadovauja grupės narių išrinktas vadovas. Metodinių grupių veiklą koordinuoja direktorius. Metodinę tarybą sudaro metodinių grupių vadovai, jai vadovauja direktorius.

 

 1. MOKYKLOS SAVIVALDA

 

 1. Mokyklos taryba – aukščiausioji Mokyklos savivaldos institucija, atstovaujanti

mokiniams, mokytojams, tėvams (globėjams, rūpintojams) svarbiausiems Mokyklos veiklos

tikslams numatyti ir uždaviniams spręsti.

 1. Mokyklos taryba sudaro trys mokytojai, išrinkti Mokyklos mokytojų taryboje slaptu

balsavimu, du atstovai iš besimokančių mokinių, tėvų (globėjų, rūpintojų), išrinktų visuotiniame

tėvų susirinkime.

 1. Mokyklos tarybai vadovauja pirmininkas, išrinktas tarybos narių balsų dauguma

pirmajame tarybos posėdyje. Mokyklos tarybos pirmininku negali būti Mokyklos direktorius.

Mokyklos tarybos sekretorių renka Mokyklos tarybos nariai.

 1. Mokyklos taryba dirba pagal Mokyklos tarybos nuostatus, patvirtintus Mokyklos tarybos

posėdžio protokoliniu nutarimu.

 1. Mokyklos tarybos posėdis yra teisėtas, jei jame dalyvauja 2/3 visų jos narių. Nutarimai

priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

 1. Mokyklos tarybos nutarimai yra teisėti, jei jie neprieštarauja teisės aktams. Už savo

veiklą kartą per metus Mokyklos tarybos nariai atsiskaito juos rinkusiems muzikos mokyklos

bendruomenės nariams.

 1. Mokyklos taryba:

36.1. teikia siūlymus dėl Mokyklos strateginių tikslų, uždavinių ir jų įgyvendinimo

priemonių;

36.2. aprobuoja Mokyklos strateginį planą, Mokyklos metinę veiklos programą, ugdymo

programas ir planus, Mokyklos darbo tvarkos taisykles, kitus Mokyklos veiklą reglamentuojančius

dokumentus;

36.3. teikia siūlymus dėl Mokyklos veiklos, vidaus struktūros tobulinimo, saugių ugdymo ir

darbo sąlygų sudarymo, Mokyklos nuostatų, ugdymo planų ir programų pataisų;

36.4. svarsto mokinių atleidimą nuo užmokesčio už mokslą (mokesčio dydį nustato

steigėjas).

36.5. inicijuoja Mokyklos bendruomenės ir visuomenės bendradarbiavimą;

36.6. kontroliuoja Mokyklos ūkinę ir finansinę veiklą;

36.7. svarsto Mokyklos direktoriaus teikiamus klausimus.

 1. Mokytojų taryba – nuolat veikianti Mokyklos savivaldos institucija mokytojų

profesiniams bei bendriesiems ugdymo klausimams spręsti. Ją sudaro direktorius, visi Mokykloje dirbantys mokytojai ir kiti tiesiogiai ugdymo procese dalyvaujantys darbuotojai.

 1. Mokytojų tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Mokytojų tarybos sekretorių renka

Mokytojų tarybos nariai. Mokytojų taryba dirba pagal Mokytojų tarybos nuostatus, patvirtintus

Mokyklos direktoriaus.

 1. Mokytoju tarybos posėdžiai šaukiami ne rečiau kaip kartą per pusmetį. Prireikus gali būti sušauktas neeilinis Mokytojų tarybos posėdis.
 2. Mokytojų tarybos posėdžiai yra teisėti, jeigu juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos

narių. Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma.

 1. Mokytojų taryba:

41.1. aptaria pedagoginės veiklos formas ir metodus, ugdymo ir Mokyklos veiklos rezultatus, ugdymo ir veiklos perspektyvas, ugdymo programas ir planus, išklauso informaciją apie metodinio darbo ir mokymo rezultatus Mokykloje;

41.2. svarsto mokinių kėlimo i aukštesnes klases, pažangos ir pasiekimų vertinimo,

pagrindinio instrumento bei ugdymo programos keitimo, pašalinimo iš Mokyklos, mokinių

skatinimo ir kitus klausimus;

41.3. leidžia laikyti baigiamuosius egzaminus, sprendžia atleidimo nuo egzaminų klausimus,

priima nutarimus dėl Mokyklos baigimo pažymėjimų išdavimo;

41.4. deleguoja tris atstovus į Mokyklos tarybą.

 1. Metodinė taryba – nuolat veikianti savivaldos institucija, ugdymo ir veiklos

organizavimo klausimams spręsti, dalyvaujanti mokytojų atestacijos, kvalifikacijos kėlimo bei

vertinimo procese.

 1. Metodinę tarybą sudaro Mokyklos direktorius, skyrių vedėjai.
 2. Metodinei tarybai vadovauja Mokyklos direktorius. Sekretorių renka Metodinės tarybos

nariai. Metodinės tarybos posėdžiai yra teisėti, jei juose dalyvauja ne mažiau kaip 2/3 tarybos narių.

Nutarimai priimami dalyvaujančiųjų balsų dauguma. Metodinė taryba dirba pagal Metodinės tarybos nuostatus, patvirtintus Mokyklos direktoriaus.

 1. Mokyklos tarybos, Mokytojų tarybos ir Metodinės tarybos posėdžiai protokoluojami,

prireikus nutarimai tvirtinami Mokyklos direktoriaus įsakymu.

 

 1. DARBUOTOJŲ PRIĖMIMAS Į DARBĄ, JŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKA IR ATESTACIJA

 

 1. Darbuotojai į darbą priimami ir atleidžiami iš jo Lietuvos Respublikos darbo kodekso ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 2. Mokyklos darbuotojams už darbą mokama Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 3. Mokyklos direktoriaus atestacija vykdoma ir jo kvalifikacija tobulinama švietimo ir mokslo ministro patvirtintais Valstybinių (išskyrus aukštųjų ir aukštesniųjų) ir savivaldybių mokyklų vadovų, jų pavaduotojų ugdymui, ugdymą organizuojančių skyrių vedėjų atestacijos nuostatais. Mokytojų atesatcija – mokyklos mokytojų ir pagalbos mokiniui specialistų atestacijos nuostatais.

 

VII. MOKYKLOS TURTAS, LĖŠOS, JŲ NAUDOJIMO TVARKA IR FINANSINĖS VEIKLOS KONTROLĖ

 

 1. Mokykla patikėjimo teisę perduota savivaldybės turtą valdo, naudoja ir disponuoja juo

pagal įstatymus Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimų nustatyta tvarka.

 1. Mokyklos lėšos:

50.1. valstybės biudžeto specialiųjų tikslinių dotacijų Šalčininkų rajono savivaldybės biudžetui skirtos lėšos ir Šalčininkų rajono savivaldybės biudžeto lėšos skiriamos pagal patvirtintas sąmatas;

50.2. pajamos už teikiamas paslaugas;

50.3. fondų, organizacijų, kitų juridinių ir fizinių asmenų dovanotos ar kitaip teisėtais būdais

perduotos lėšos, tikslinės paskirties lėšos pagal pavedimus;

50.4. kitos teisėtu būdu įgytos lėšos.

 1. Lėšos naudojamos Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka
 2. Mokykla yra paramos gavėja
 3. Mokykla yra asignavimo valdytoja
 4. Mokyklos buhalterinę apskaitą tvarko Šalčininkų rajono savivaldybės administracijos Švietimo įstaigų apskaitos skyrius teisės aktų nustatyta tvarka
 5. Mokyklos finansinė veikla kontroliuojama Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta

tvarka.

VIII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

 1. Mokyklos nuostatus, jų pakeitimus ar papildymus tvirtina Šalčininkų rajono savivaldybės taryba.
 2. Mokyklos nuostatai keičiami ir papildomi Mokyklos direktoriaus, Mokyklos tarybos, Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos ar Administracijos direktoriaus iniciatyva.
 3. Mokykla reorganizuojama, likviduojama ar pertvarkoma Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos sprendimu, vadovaujantis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Švietimo įstatymais ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.
 4. Mokykla registruojama Juridinių asmenų registre Civilinio kodekso ir Juridinių asmenų registro nuostatų, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės, nustatyta tvarka.

 

_______________________________

 

SUDERINTA

Mokyklos tarybos

2012-03-05 posėdis Nr. 2