Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ 

Mokinių priėmimą į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą reglamentuoja Šalčininkų rajono savivaldybės tarybos 2013 m.  balandžio 26 d. sprendimu Nr. T-740 patvirtintas Mokinių priėmimo į Šalčininkų rajono savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo mokyklas tvarkos aprašas.

Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą priimami Šalčininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai.
 2. Mokiniai į mokyklą priimami pateikus tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą, atsižvelgiant į vaikų gebėjimus, amžių, muzikinių ir meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos komplektavimo galimybes.
 3. Prioritetai, priimant vaikus į mokyklą, teikiami gabiems muzikai vaikams ir jaunimui, siekiantiems lavinti savo kūrybinius gebėjimus.
 4. Prašymai ir dokumentai mokytis mokykloje priimami ir registruojami mokykloje nuo gegužės 1 d. iki birželio 1 d.
 5. Prašyme nurodoma:
  • vaiko vardas, pavardė, asmens kodas arba gimimo data, gyvenamoji vieta;
  • programa, kurią nori lankyti;
  • tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, elektroninis paštas.
 6. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų – pats mokinys, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
 7. Prie prašymo pridedama:
  • mokinio sveikatos būklės pažymos kopija;
  • mokinio asmens dokumento kopija;
  • 3×4 dydžio nuotrauka;
  • pažyma apie mokymosi rezultatus, jei mokinys mokėsi kitoje neformaliojo ugdymo įstaigoje šalyje ar užsienyje ir norėtų tęsti mokslus Jašiūnų muzikos mokykloje.
 8. Mokykloje pageidaujantiems ugdytis mokiniams birželio 1-5 dienomis organizuojamos konsultacijos.
 9. Priėmimas į mokyklą vykdomas:
  • pagrindinis – birželio 5 – 15 d.;
  • papildomas – rugsėjo 1 – 10 d.
 10. Jei yra laisvų vietų, į mokyklą gali būti priimami iš kitų meno, muzikos mokyklų atvykę mokiniai, kurie pateikia lankytos mokyklos pažymą.
 11. Meninių duomenų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą komisija, kuri surašo mokinių vertinimo protokolą.
 12. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos priėmimo komisija vertina muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį.
 13. Jei yra laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami visus metus.

MOKINIŲ AMŽIUS

 1. Rekomenduotinas mokinių amžius pradėti mokytis pagal pradinio  muzikinio ugdymo programą– 7-9 metai.

PRIĖMIMAS

 1. Mokiniai į mokyklą priimami mokyklos direktoriaus įsakymu.
 2. Su priimtu į mokyklą mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma ugdymo sutartis. Sutartyje aptariami neformaliojo ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 3. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-16 metų mokinys, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, sutartį gali pasirašyti pats.
 4. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.
 5. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka muzikos mokykloje.

______________________________