Priėmimo tvarka

PATVIRTINTA

Mokyklos direktoriaus 2011 m. birželio 30 d.

įsakymu Nr. V1-36

 

MOKINIŲ PRIĖMIMO Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ TVARKA

I. BENDROJI DALIS

 1. Mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą tvarka (toliau – tvarka) reglamentuoja priėmimą į mokyklą.
 2. Tvarka nustatyta vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo įstatymu.

II. PROGRAMOS IR MOKYMOSI TRUKMĖ

 1. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos mokiniai gali rinktis šias ugdymo programas:

3.1. Pradinio muzikavimo ugdymo 4 metų programa.

3.2. Pagrindinio muzikavimo ugdymo 4 metų programa.

III. MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

 1. Į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą priimami Šalčininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai.
 2. Mokiniai į mokyklą priimami atsižvelgiant į tėvų (globėjų, rūpintojų) ir vaikų pageidavimus, vaiko gebėjimus, amžių ir interesus, muzikinių ar meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos komplektavimo galimybes.
 3. Prioritetai priimant vaikus į mokyklą teikiami:

6.1. gabiems muzikai vaikams ir jaunimui;

6.2. vaikams ir jaunimui, norintiems plačiau ir išsamiau susipažinti su kūrybos procesu, meninės raiškos įvairove, siekiantiems lavinti savo kūrybinius gebėjimus.

 1. Prašymai ir dokumentai mokytis mokykloje priimami ir registruojami mokykloje nuo kovo 1 d. iki gegužės 31 d.
 2. Prašyme nurodoma:

8.1. vaiko vardas, pavardė, asmens kodas, gyvenamoji vieta;

8.2. programa, kurią nori lankyti;

8.3. tėvų (globėjų, rūpintojų) adresas, telefonas, darbovietė;

8.4. pažyma apie mokymosi rezultatus (jei mokinys mokėsi kitoje neformaliojo ugdymo įstaigoje šalyje ar užsienyje).

 1. Prašymą už vaiką iki 14 metų pateikia vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų), 14-16 metų – pats mokinys, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą.
 2. Mokykloje pageidaujantiems ugdytis mokiniams birželio 1-3 dienomis organizuojamos konsultacijos.
 3. Priėmimas į mokyklą vykdomas:

11.1. pagrindinis – birželio 5-10 d. 

11.2. papildomas –  rugsėjo 1 – 5 d.

11.3. jei yra laisvų vietų, į mokyklą gali būti priimami iš kitų meno, muzikos mokyklų atvykę mokiniai, kurie pateikia lankytos mokyklos pažymą.

 1. Meninių duomenų patikrinimą vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą komisija, kuri surašo mokinio vertinimo protokolą.
 2. Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklos priėmimo komisija vertina:

13.1. Muzikos programoje – muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį.

 1. Jei yra laisvų vietų, mokiniai gali būti priimami visus metus.
 1. MOKINIŲ AMŽIUS
 1. Rekomenduotinas mokinių amžius pagal programas:

15.1. pradinio ugdymo muzikos programa – 7-9 metų;

 1. PRIĖMIMO ĮFORMINIMAS
 1. Mokinių priėmimas į mokyklą įforminamas mokyklos direktoriaus įsakymu.
 2. Su priimtų į mokyklą mokinių tėvais (globėjais, rūpintojais) iki pirmos mokymosi dienos sudaroma ugdymo sutartis. Sutartyje aptariami neformaliojo ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.
 3. Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-16 metų mokinys sutartį gali pasirašyti pats, turintis vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką leidimą.
 4. Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama gaunamų dokumentų registre.
 5. Už teisingą gaunamų dokumentų registro tvarkymą ir pildymą atsako mokyklos direktorius.
 6. Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka meno mokykloje.
VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS
 1. Susidarius tvarkoje nenumatytoms aplinkybėms, sprendimą dėl mokinių priėmimo į mokyklą, suderinęs su Švietimo ir ugdymo skyriaus vedėju, priima mokyklos direktorius.

_______________________