Priėmimo tvarka

MOKINIŲ PRIĖMIMAS Į ŠALČININKŲ R. JAŠIŪNŲ MUZIKOS MOKYKLĄ 

Stojantieji į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą gali rinktis šias ugdymo programas:

MOKINIŲ PRIĖMIMO TVARKA

  1. Į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą priimami Šalčininkų savivaldybės teritorijoje gyvenantys mokiniai.
  2. Mokiniai į mokyklą priimami po atrankos, atsižvelgiant į muzikinius gebėjimus, amžių, muzikinių ir meninių duomenų patikrinimo rezultatus bei mokyklos komplektavimo galimybes.
  3. Prioritetai, priimant vaikus į mokyklą, teikiami gabiems muzikai vaikams ir jaunimui, siekiantiems lavinti savo kūrybinius gebėjimus.
  4. Prašymai ir dokumentai mokytis mokykloje priimami ir registruojami nuo 2024 m. balandžio 1 d. iki 2024 m. gegužės 31 d. 
  5. Atranka (meninių duomenų patikrinimas) vykdoma – 2024 m. birželio 11 –12 d.
  6. Atranką (meninių duomenų patikrinimą) vykdo mokyklos direktoriaus įsakymu sudaryta mokinių priėmimo į Šalčininkų r. Jašiūnų muzikos mokyklą komisija, kuri surašo mokinių vertinimo protokolą.
  7. Priėmimo komisija vertina muzikinę klausą, muzikinę atmintį, ritmo pojūtį.
  8. Rekomenduotinas mokinių amžius pradėti mokytis – 7-9 metai.

PRIĖMIMAS

Mokiniai į mokyklą priimami mokyklos direktoriaus įsakymu.

Su priimtu į mokyklą mokinio tėvais (globėjais, rūpintojais) sudaroma ugdymo sutartis. Sutartyje aptariami neformaliojo ugdymo įstaigos ir asmens įsipareigojimai, jų nevykdymo pasekmės.

Už vaiką iki 14 metų sutartį pasirašo vienas iš tėvų (globėjų, rūpintojų). 14-16 metų mokinys, turėdamas vieno iš tėvų (globėjų, rūpintojų) raštišką sutikimą, sutartį gali pasirašyti pats.

Ugdymo sutartis sudaroma dviem egzemplioriais ir registruojama Mokymo sutarčių registracijos žurnale.

Mokiniui išvykus iš mokyklos, jo asmens byla lieka muzikos mokykloje.

______________________________